Disclaimer

Copyrights

U mag uitsluitend voor eigen gebruik delen van deze website afdrukken of downloaden. In overeenstemming met deze kennisgeving en disclaimer mag u tevens gedownloade of afgedrukte delen naar andere kopiëren indien u ons als bron vermeldt. Wij geven geen toestemming om (delen van) de inhoud van deze website op te nemen in een commercieel document, een commerciële website of enig andere commerciële publicatie, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Afgezien hiervan mag u geen deel van deze website of enige andere website reproduceren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze voorwaarden en bepalingen (met inbegrip van het privacybeleid op deze website) zijn onderhevig aan en zullen worden geïnterpreteerd volgens het Nederlandse recht.

 

Disclaimer

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor het bieden van algemene informatie en informatie over onze diensten. Hoewel wij ons inspannen om te zorgen dat de informatie op deze website juist is, verklaren noch garanderen wij (expliciet noch impliciet) dat zij volledig, nauwkeurig of geschikt voor enig bepaald doel is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen. Wij wijzen u erop dat een deel van de informatie of gegevens op deze website langer geleden geproduceerd kan zijn.
Niets op deze website vormt op zich een aanbod voor onze diensten. Alle contracten voor onze diensten zullen schriftelijk worden overeengekomen. Dienovereenkomstig kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor welk verlies en/ of welke schade dan ook als gevolg van het gebruik van deze website of de daarin vervatte informatie of gegevens.

In het bijzonder kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van winsten en of contracten, verlies van gegevens, schade aan uw computerhardware of -software, verlies van transacties, verlies van goodwill of reputatie, verlies van inkomsten, verlies van verwachte spaartegoeden, verlies van zakelijke mogelijkheden, verlies van gebruik en/ of gevolgschade voortvloeiende uit of in verband met deze website of de erin vervatte informatie of gegevens.

Aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde interpretatie wordt hiervan niet uitgesloten.
Wij onderschrijven noch hechten onze goedkeuring aan de inhoud van enige andere website waarnaar wordt verwezen of waartoe toegang wordt verkregen via hyperlinks op deze website, noch aanvaarden wij enigerlei aansprakelijkheid in verband daarmee.

De namen, logo’s, iconen en grafische voorstellingen die worden gebruikt op deze website in verband met of voor het aanduiden van onze producten en/ of diensten zijn eigendom van Hemlock Group BV tenzij anders vermeld. Het verkrijgen van toegang tot de informatie, afbeeldingen, logo’s, iconen, foto’s en geluids- en beeldfragmenten op deze website, impliceert geen toestemming tot het reproduceren, overdragen en/of distribueren in welke vorm of met welke middelen dan ook. Indien u één van deze activiteiten wenst uit te voeren, dient u onze voorafgaande onze schriftelijke toestemming daartoe te verkrijgen.